©2019 by golderawan.

ภาพรวม

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของนักลงทุน เรามีเงินทุนของภาคเอกชนแบบระยะยาว โดยจะลงทุนในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยให้เช่า อีกทั้งเรายังเปิดกองทุนหุ้นของเอกชนเพื่อตอบสนองตามความคาดหวังและความมั่นคงในระยะยาวของนักลงทุน

food & entertainment

Financial service

real estate

AGRICULTURE

PERSONNEL RECRUITment

Financial service

food & entertainment

real estate

AGRICULTURE

PERSONNEL RECRUIT